User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง30201: การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML
 
ชื่อหลักสูตร : ง30201:การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML
ผู้สร้างหลักสูตร : instructor
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การสร้างแบบฟอร์ม การสร้างเฟรมและการแทรกมัลติมีเดียลงบนเว็บเพจ
ปฏิบัติการใช้ภาษา HTML ฝึกทักษะการใช้คำสั่งการจัดและการตกแต่งข้อความการบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การสร้างแบบฟอร์ม การสร้างเฟรมและการแทรกมัลติมีเดียลงบนเว็บเพจ และนำทักษะการใช้คำสั่งต่างๆ มาสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจจากจินตนาการ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้ภาษา HTML ในการเขียนเว็บเพจอย่างสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการทำงาน มีสมาธิในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก

วัตถุประสงค์ :
๑. เข้าใจระบบการทำงานบนอินเตอร์เน็ต
๒. สร้างเอกสารโดยใช้ภาษา HTML ได้
๓. สามารถใช้โปรแกรมอ่านเอกสาร HTML (Browser) ได้
๔. สามารถสร้างเอกสาร HTML โดยใช้ Editor ได้
๕. สามารถสร้างโฮมเพจได้สวยงามและแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา

เอกสารอ้างอิง :
http://www.kruthong.net/htm/

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 instructor
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร