User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง30202: การตัดต่อ VDO
 
ชื่อหลักสูตร : ง30202:การตัดต่อ VDO
ผู้สร้างหลักสูตร : instructor
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
กำลังเตรียมข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
กำลังเตรียมข้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา

เอกสารอ้างอิง :
กำลังเตรียมข้อมูล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 instructor
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร