User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง30203: การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop
 
ชื่อหลักสูตร : ง30203:การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop
ผู้สร้างหลักสูตร : instructor
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนักเทคโนโลยี เป็นต้น โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ :
1. ผู้เรียนรู้จักประเภทงานเขียนแบบ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแบบตามประเภทของงานเขียนแบบ
3. ผู้เรียนรู้จักการเขียน ความเข้าใจ และการอ่านแบบ
4. ผู้เรียนสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา

เอกสารอ้างอิง :
http://www.kruthong.net/pro/

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 instructor
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร