User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง30254: คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
ชื่อหลักสูตร : ง30254:คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้สร้างหลักสูตร : instructor
ระยะเวลา : 200 วัน

เนื้อหา :
Adobe Photoshop CS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์ งานกราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานที่ใช้บนเว็บและงานสิ่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ :
๑. เข้าใจหลักการออกแบบและตกแต่งภาพ
๒. เข้าใจกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงและการนำเสนอ
๓. มีทักษะในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ได้อย่างเหมาะสม
๔. เห็นคุณค่าของการนำเสนองาน ในรูปแบบของสื่อผสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เอกสารอ้างอิง :
http://www.kruthong.net/photoshop

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 instructor
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร