User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ง30206: การสร้างเว็บด้วย CMS
 
ชื่อหลักสูตร : ง30206:การสร้างเว็บด้วย CMS
ผู้สร้างหลักสูตร : instructor
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
กำลังเตรียมข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
กำลังเตรียมข้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา

เอกสารอ้างอิง :
กำลังเตรียมข้อมูล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 instructor
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร